Przedstawimy Ci tanie oferty ubezpieczenia. Porady fachowca od ubezpieczeń. Broker ubezpieczeniowy.
Mobilni agenci - Tylko zadzwoń !!!
Ubezpieczenia to najlepsze zabezpieczenie od ryzyka odpowiedzialności.
Obsługa bez wychodzenia z domu !!!
 Polecane biuro doradcze. Agent Ubezpieczeniowy, ubezpieczenia grupowe i zbiorowe. Broker Łódź
Nie musisz nigdzie jeździć.
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZWIĄZANA Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI

Co zabezpiecza ?

Odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu, które wyrządzi osobom trzecim lub swoim pracownikom w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu ( odpowiedzialność cywilna za produkt ).

Zakres ubezpieczenia to przede wszystkim:

 

 • odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa;
 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa;
 • utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
 • szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane;
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną);
 • szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży służbowych, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
 • szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
 • szkody w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego;
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem;
 • szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania;
 • szkody wynikłe z działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów;
 • szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej;
 • szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem;
 • szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas wprowadzenia produktów do obrotu lub wykonania prac i usług, których wadliwość była przyczyną szkody.

Ponadto:

 

 • OC najemcy
  Włączenie szkód w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego.
 • OC pracodawcy
  Włączenie szkód wyrządzonych pracownikom osób objętych ubezpieczeniem.
 • OC przechowawcy
  Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem.
 • OC za emisję substancji niebezpiecznych
  Włączenie szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.
 • OC za szkody w mieniu poddanym naprawie
  Włączenie szkód w rzeczach (ruchomych lub nieruchomych) stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem.
 • OC za szkody wyrządzone przez energię
  Włączenie szkód wyrządzonych przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię oraz szkód wynikłych z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci.
 • OC za wadliwy półprodukt
  Włączenie szkód poniesionych przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem.
 • Włączenie szkód poniesionych przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń.
 • Koszty usunięcia i zastąpienia wadliwej rzeczy ruchomej przez rzecz wolną od wad.
 • OC wzajemne
  Włączenie szkód powodujących roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem oraz pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem a ich podwykonawcami.
 • Szkody wyrządzone wskutek przeniesienia chorób zakaźnych.
 • OC za naruszenie dóbr osobistych.
 • OC za szkody wyrządzone przez reklamę.

 Zakres ubezpieczenia OC działalności firmy.

Centrum Ubezpieczenia dla firm, ubezpieczenie OC firmy, ubezpieczenie CARGO towarów, OC przewoźnika transport międzynarodowy, OC przewoźnika transport krajowy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora, ubezpieczenia majątkowe, tanie, raty OC firmy, OC prywatne i na Życie. Pośrednictwo Sprzedaż ubezpieczeń, Agent Ubezpieczeniowy, Broker Ubezpieczeniowy Łódź, PZU Agent ubezpieczeniowy Warta, Ubezpieczenia PZU Zduńska Wola, Ubezpieczenia Zgierz, Ubezpieczenia Sieradz, Ubezpieczenia Zduńska Wola, Ubezpieczenia Radomsko, Ubezpieczenia Skierniewice, Ubezpieczenia Bełchatów, Ubezpieczenia Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej. Odpowiedzialność przedsiębiorcy.odpowiedzialność cywilna deliktowa, OC firmy, odpowiedzialność cywilna kontraktowa, OC pracodawcy, OC za emisję substancjiOdpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu. Zabezpieczenie OC Twojego businessu. Twoja firma, Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej. Agent Ubezpieczeniowy Aleksandrów Łódzki Partnerzy w sieci polecamy: Naprawa i Regeneracja Turbosprężarek Posadzki i Tynki Maszynowe Centrum Ubezpieczenia Łódź Agent Ubezpieczeniowy Doradztwo Finansowe